L’EFACT és la plataforma de recepció de factures electròniques que l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera posa a disposició dels seus preveidors.

A la Vegada, l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera declara com a Punt General d’Entrada de Factures Electròniques l’EFACT.

Per a aquells proveidors que per a l’emissió de factures electròniques necessitin dels codis DIR 3 aquests són:

Òrgan gestor Unitat Tramitadora Oficina Comptable
L01081897 L01081897 L01081897

Què és una factura electrònica?

És el document electrònic que conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan du una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat.

Quina informació ha de contenir una factura electrònica?

La mateixa que una factura en paper, és a dir:

 • Núm Factura
 • Data expedició
 • Raó Social emissor i receptor
 • NIF emissor i “receptor”
 • Domicili emissor i receptor
 • Descripció de les operacions (base imposable)
 • Tipus impositiu
 • Quota tributària
 • Data prestació del servei (si és diferent de la d’expedició)

En el cas que la factura electrònica es dirigeixi a un altre proveidor o un particular, s’accepta documents ofimàtics o documents PDF. Quan aquesta factura es dirigeix a les AAPP ha d’estar, a demès, signada electrònicament.

Quins certificats són vàlids per a la signatura de factures electròniques?

Per a la signatura de factures electròniques cal fer ús d’un certificat digital reconegut (certificat digital reconegut és aquell que emet una entitat certificadora i que s’allotja en un dispositiu criptogràfic). S’accepta la signatura “delegada” de factures electròniques per part d’un tercer.

Com es pot emetre factures electròniques vàlides?

En aquest punt diferenciaríem entre vàries situacions:

 • Som una empresa que ja disposa d’un programa de comptabilitat; en aquest cas, pot ser que el nostre programa ja disposi de l’opció de generació de factures electròniques o que haguem de fer un canvi de versió; disposen de mòdul de facturació electrònica la gran majoria de programes de facturació que trobem al mercat.
 • Som una empresa que fa ús de serveis de facturació a través d’alguna plataforma proveidora; Actualment, les plataformes adherides són les següents: CAIXAFACTURA (La Caixa), eFACTURA-Seres, PIMEFACTURA (veieu també efactures.cat), TS-FACTURA, la plataforma d’EDICOM, EdasFacturas (ZeroComa), B2B Router (Invinet Sistemes), CAMERFACTURA (Camerfirma), baVel (Voxel Group), Hazteunafacturae Premium (Enxendra) i BS Factura (Banc Sabadell).
 • Hem de generar MOLT poques factures electròniques (2 o 3 cada mes o menys). La millor opció en aquest cas és fer ús del servei b2brouter que permet emetre, signar i dipositar la factura automàticament. Una altre opció és la plataforma hazteunafacturae però en aquest cas necessitarem també un certificat digital.

… i un cop tinc una factura electrònica?
Només us cal dipositar-la a la bustia de recepció de factures electròniques: cliqueu aquí